VI Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Organizatorzy

Komitet Naukowy VI Kongresu Afrykanistów Polskich:

Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich
Prof. dr hab. Nina Pawlak 
Prof. dr hab. Jarosław Różański
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
Dr hab. Małgorzata Szupejko
Dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł
 

Komitet Organizacyjny VI Kongresu Afrykanistów Polskich:

Dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr Magdalena Lejman (IEiAK) - Sekretariat Kongresu 
Mgr Kinga Turkowska 
Mgr Dariusz Skonieczko (PME)

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
 
Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne powstało w 1990 roku z inicjatywy grupy afrykanistów reprezentujących sześć ośrodków badawczych: Zakład Języków i Kultur Afryki UW, Instytut Krajów Rozwijających się UW, Instytut Historii UW, Instytut Orientalistyki UJ, Zakład Etnologii UW i Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN. Członkami założycielami towarzystwa było 19 osób. Obecnie członkowie PTAfr reprezentują środowiska naukowe związane ze wspomnianymi wyżej instytucjami, jak również innymi ośrodkami, w których prowadzone są badania afrykanistyczne. Wśród członków Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego są także osoby związane z działalnością misyjną, duszpasterską, pedagogiczną i naukową kościoła katolickiego w Polsce (w tym przedstawiciele uczelni katolickich: UKSW oraz KUL); jak również muzealnicy, etnografowie, studenci oraz sympatycy Towarzystwa spoza uczelni.
W 1991 roku Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne zostało przyjęte do Rady Europejskiej Studiów Afrykanistycznych (Le Conseil Européen des Etudes Africaines) z siedzibą w Strasburgu.
Podstawową formą działalności naukowej PTAfr są seminaria, prelekcje i konferencje, które spełniają rolę międzyśrodowiskowego, interdyscyplinarnego forum wymiany myśli naukowej i upowszechniania wyników badań. Są też rodzajem afrykanistycznej wszechnicy dla uczestników spoza środowiska akademickiego. Ich problematyka jest bezpośrednio związana z pracami badawczymi aktualnie realizowanymi przez polskich naukowców afrykanistów z kraju i z zagranicy.
Towarzystwo jest stowarzyszeniem i ma z tego tytułu osobowość prawną. 
Celem Towarzystwa jest inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz popularyzowanie wiedzy o Afryce. Osiąganiu tego celu służy w szczególności:
1) organizowanie posiedzeń i zjazdów naukowych,
2) organizowanie odczytów i wykładów w kraju i za granicą,
3) prowadzenie prac badawczych w kraju i za granicą,
4) działalność doradcza oraz wykonywanie ekspertyz,
5) inicjowanie oraz prowadzenie działalności wydawniczej,
6) prowadzenie kursów i szkoleń,
7) działanie na rzecz rozwijania ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy afrykanistów oraz ich współpracy z instytucjami badawczymi, popularyzatorskimi, wydawniczymi, kulturalnymi i gospodarczymi których działalność ma związek z Afryką,
8) gromadzenie publikacji i dokumentacji oraz wszelkich zbiorów afrykanistycznych.
Począwszy od 1994 roku Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne wydaje własne czasopismo naukowe - „Afryka” (początkowo ukazywało się jako Biuletyn PTAfr).
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej PolskiegoTowarzystwa Afrykanistycznego
 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW jest jednym z czołowych ośrodków antropologicznych w Polsce. Od początków swojego istnienia – a jego historia sięga 1934 roku – tworzy społeczność poszukującą sposobów poznania świata społeczno-kulturowego i dyskutującą o granicach tego poznania.
Instytut skupia badaczy zainteresowanych współczesnymi zjawiskami społeczno-kulturowymi, poszukujących nowoczesnych narzędzi analitycznych i teorii adekwatnych do interpretacji tych zjawisk. O dużej aktywności badawczej oraz jej wysokiej jakości świadczą osiągnięcia w zdobywaniu grantów finansowanych m.in. przez MNiSW, NCN, MKiDN, FNP, a także International Visegrad Fund, Volkswagen Foundation, Swedish Research Council, Marie Curie Action Unii Europejskiej i Fundusze Norweskie. Choć w ramach Instytutu często spieramy się o sposoby rozumienia zaangażowania i stosowalności antropologii, w badaniach poruszamy bieżące problemy społeczno-kulturowe, a wnioski płynące z tych poszukiwań są istotnym głosem nie tylko w debacie naukowej, ale również publicznej.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej IEiAK UW.


Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Państwowe Muzeum Etnograficzne to przestrzeń, w której dorobek kultury światowej spotyka się z indywidualną wrażliwością, stając się inspiracją do odkrywania piękna tkwiącego w różnorodności.
 
W nowocześnie urządzonych wnętrzach prezentujemy wystawy stałe i czasowe o interdyscyplinarnym charakterze i zróżnicowanej tematyce. Autonomiczną strukturą naszej instytucji jest poświęcone najmłodszym Muzeum dla Dzieci, w którym można wszystkiego dotknąć. W muzeum działa również biblioteka oraz skłaniające do refleksji kino Antropos z niekonwencyjnym repertuarem. W kawiarni Bílý Koníček przy dobrej kawie można także zapoznać się z ofertą księgarni i sklepu. Oprócz tego w muzeum odbywają się targi, wydarzenia specjalne, spotkania autorskie, warsztaty i seminaria. W różnorodnej formie zachęcamy więc do aktywnego uczestnictwa w kulturze – dzieci, młodzież i dorosłych.
 
Naszą misją jest kolekcjonowanie różnorodności i bogactwa kultur całego świata oraz prezentowanie ich wartości jako dobra ogólnonarodowego, tym samym przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa otwartego.

Więcej informacji na stronie internetowej PME.
 

Państwowe Muzeum Etnograficzne